ناصر حقیقی
بیزینس کوچ و متخصص فروش

به شما کمک میکنم تا هر ماه تعداد مشتری های جدید و ایده آل ات را افزایش دهی

و نفر اول کسب و کارت شوی